Rodo

KLAUZULA INFORMACYJNA ADMINISTRATORA DANYCH

Informacja w sprawie ochrony danych osobowych w NEST spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Szczecinie


Zgodnie z art. 13 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej jako RODO), informujemy iż:

    1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Nest Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Szczecinie przy ul. Tkackiej 14/28, tel. 512 955 769, adres e-mail: biuro@nest-szczecin.pl.

    2. Państwa dane osobowe przetwarzane będą, gdy jest to niezbędne do:

        a. zawarcia i wykonania umowy, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO,

        b. wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, wynikających z prawa Unii lub prawa polskiego;

        c. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub stronę trzecią na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, za które administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami, zapobieganie oszustwom, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom, w celach archiwalnych i statystycznych.

    3. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, dla którego są przetwarzane, przez okres wynikający z obowiązujących przepisów prawa, a także przez okres niezbędny do dochodzenia i obrony przed roszczeniami.

    4. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą: 

        a. przedstawiciele, pracownicy i współpracownicy Spółki, 

        b. podmioty świadczące usługi obsługi prawnej i informatycznej, którym dane osobowe ujawniane są w związku z wykonaniem umów głównych oraz organy państwowe, samorządowe i sądy,

        c. podmioty świadczące usługi księgowe i kadrowe.

    5. Posiadają Państwo prawo do: 

        a. żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 

        b. sprostowania danych osobowych, 

        c. usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 

        d. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 

        e. do przenoszenia danych osobowych.

    6. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych na tryb i sposób przetwarzania danych osobowych przez administratora, jeśli uznają Państwo za uzasadnione, że Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z RODO lub innych przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

    7. Spółka nie przetwarza danych osobowych w sposób zautomatyzowany.

    8. Dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.